Khai báo y tế bằngQR Codean toàn, nhanh chóng.

*** Nhấp vào hình để xem chi tiết