HỘI CHỨNG MỆT MỎI MÃN TÍNH (SUY NHƯỢC CƠ THỂ)

Suy nhöôïc cô theå laø triệu chứng meät moûi toàn thân, thời gian mắc bệnh của bạn có thể  keùo daøi ít nhaát 6 thaùng và có nguy cơ caûn trôû cuoäc soáng haøng ngaøy.

Nhưng thật không may suy nhược cơ thể xảy ra ở cả nam và nữ mọi lứa tuổi, trong đó những người từ 20 – 40 có nguy cơ cao nhất, phụ nữ thường bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới.

Trieäu chöùng

Hiện nay người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến cơ thể suy nhược. Bạn có thể dự đoán cơ thể có bị suy nhược hay không dựa vào các dấu hiệu:

 • Kieät söùc, meät moûi hoaëc caûm thaáy ñau yeáu keùo daøi hôn 6 thaùng.
 • Vieâm hoïng.
 • Noåi haïch lympho meàm.
 • Ñau cô.
 • Ñau khôùp  maø khoâng söng ño.û
 • Nhöùc ñaàu.
 • Khoù ngủõ.
 • Caûm thaáy khoù chòu keùo daøi hôn 24h sau khi ñaõ coá gaéng heát söùc

Ngoài ra bệnh này có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh rất lớn. Những triệu chứng tâm lý của người suy nhược cơ thể:

 • Khoù nhôù hoaëc keùm taäp trung.
 • Boái roái.
 • Lo laéng.
 • Deã caùu gaét.
 • Thôø ô vaø traàm caûm.
 • Thay ñoåiù tính cách.
 • Tính khí thaát thöôøng.
 • Giaûm khaû naêng tình duïc

Chaån ñoaùn

Bệnh rất khó chẩn đoán vì nhieàu beänh thgaây ra trieäu chöùng gioáng nhau. Baùc só seõ coá gaéng loaïi tröø ra nhöõng beänh khaùc vaø tìm ra nguyeân nhaân gaây meät moûi cuûa baïn.  Bạn cần liệt kê trieäu chöùng vaøbệnh sử gia đình để bác sĩ nắm được thông tin. Neáu bò soát nhöng khoâng coù ai chaêm soùc, baùc só seõ yeâu caàu baïn ghi laïi nhieät ñoä nhaø vaì laàn trong ngaøy.


Sau đó sẽ tiến hành các bước xeùt nghieäm nhö thöû nöôùc tieåu vaø maùu ñeå kieåm tra nhieãm truøng, mieãn dòch, hoaëc beänh chuyeån hoùa, vaán ñeà noäi tieát, thieáu maùu vaø u böôùu.

Nếu không thể tìm ra nguyeân nhaân gaây ra meät moûi, baùc só seõ chaån ñoaùn bạn bị suy nhöôïc cô the.å

Ñieàu trò

Những người bị suy nhược cơ thể sẽ được bác sĩ cho thuốc và tư vấn 1 số hướng điều trị tích cực, đó là điều trị theo chương trình thể dục đặc biệt và điều trị hành vi.

Các bài tập thể dục gồm những động tác dễ và chậm, sau đó tăng cường độ nhằm cải thiện lực cơ của bạn. Các bài tập đieàu trò haønh vi giuùp baïn taäp trung vaøo muïc tieâu. Caû hai bài tập theå duïc vaø ñieàu trò haønh vi coù theå giuùp baïn giaûm trieäu chöùng suy nhöôïc cô theå nhö ñau ñaàu,ø khoù taäp trung.

Baùc só seõ cho thuoác ñieàu trò ñau ñaàu,ø ñau cô. Thuoác choáng traàm caûm coù theå giuùp cải thiện mệt mỏi, tăng khả năng tiếp thu.

Chaêm soùc

 • Nghæ ngôi caøng nhieàu caøng toát tron quá trình ñieàu trò beänh.
 • Tuaân thuû phác đồ ñieàu trò cuûa baùc só.
 • Tuaân thuû theo söï chæ daãn các baøi taäp theå duïc cuûa baùc só.
 • Khoâng huùt thuoác.
 • AÊn uoáng ñaày ñuû.
 • Tập đi töøng böôùc ñeå traùnh meät moûi. Öu tieân caùc hoaït ñoäng cuûa baïn moãi ngaøy. Laøm nhöõng coâng vieäc quan troïng nhaát vaøo buoåi saùng khi söùc löïc coøn nhieàu, seõ khoâng coù vaán ñeà gì khi moïi thöù chöa hoaøn taát trong moät ngaøy. Nhôø söï giuùp ñôõ ôû nhaø vaø nôi laøm vieäc khi vöôït quaù söùc. Nghæ ngôi trong ngaøy baèng caùch thö giaûn hoaëc ñi boä.
 • Thư giãn ít nhaát moät hoaëc hai laàn moät tuaàn.
 • Tham gia hoäi nhoùm. Trò chuyeän vôùi ngöôøi coù vaán ñeà töông töï ñeå cuøng nhau giuùp ñôõ.

Phoøng ngöøa

Bạn cần đi khaùm baùc só neáu coù baát kyø trieäu chöùng baát thöôøng hoaëc thay ñoåi naøo cuûa cô theå. Ñieàu naøy giuùp baùc só xaùc ñònh vaø ñieàu trò sôùm nhöõng vaán ñeà tìm aån trong cơ thể, đồng thời ngăn ngöøa tình traïng suy nhöôïc tieán trieån xaáu ñi.